Nelengva rasti tinkamus žodžius kalbant apie mirtį.
Mano požiūris į mirties procesą susiformavo iš asmeninės patirties, prisilietus prie artimųjų išėjimo slėpinio, ir yra pagrįstas teosofiniu, filosofiniu, antropoteosofiniu požiūriu. Visu tuo noriu pasidalyti su žmonėmis, kuriems tai rūpi.
Reikia išdrįsti kalbėti apie mirtį kaip apie žmogiškąją patirtį, apie perėjimą. Nenoras arba baimė tai daryti, apmąstyti mirties slėpinį yra vienas didžiausių trukdžių, neleidžiančių tinkamai pasiruošti neišvengiamai tikrovei.
Esu atvira pokalbiams su išeinančio ar išėjusio žmogaus artimaisiais, ir pasiruošusi padėti jiems suvokti mirties, kaip perėjimo iš vieno pasaulio į kitą, procesą. Suprasdami, kaip viskas vyksta, mes galime labai padėti ne tik išėjusiai sielai, bet ir sau. Esu pasiruošusi pasidalyti žiniomis apie mirimo ir mirusiųjų palydėjimo kultūrą.
Išlydėtoja Margarita

 

Tai svarbus laikas, kuriam visose kultūrose teikiama ypatinga reikšmė.

Spalio 31 d. ir lapkričio 1 d. Saulė yra Skorpiono ženkle. Tai vienas iš mistiškiausių ženklų, susijęs su ypatingomis perėjimo misterijomis.

Šis ženklas prasideda spalio 23-24 d. Taigi, tai Perėjimo misterijų pradžios metas. Šios misterijos vykdavo naktimis. Jų pradžia – naktis iš 23-osios į 24-ąją.

Pirmosios trys dienos – tai lyg mirusiojo pirmosios trys paros. Kitų pasaulių vartai atsiveria jau naktį iš 26-osios į 27-ąją. Laikas iki Teismo, t.y. devintos paros po mirties, naktį iš spalio 31 d. į lapkričio 1 d., - tai ypatingas vidinio apsivalymo laikas tiems, kurie žino, kaip juo pasinaudoti.

Atkreipkite dėmesį į tas dienas ir viską, kas tuo metu vyksta. Fiksuokite savo vidines būsenas. Jos nusako Jūsų dabartinį vidinės jėgos pasiskirstymą. Tuo metu vykstantys rimti įvykiai reiškia keitimosi, susijusio su tų įvykių tema, būtinybę. Jei tuo laiku sunkiai susirgote, nejuokaukite su liga, būtinai išdrįskite pripažinti vidines priežastis, inicijuojančias ligą. Jei tuo metu gavote pamokymų žmonių, kuriuos gerbiate, būtinai atsižvelkite. Nekurkite blogio savo prastomis emocijomis ir mintimis, verčiau stenkitės pabūti susitelkęs, nebarstykite energijos tuštiems plepalams ir betiksliams darbams. Tokiu metu labai naudingos piligriminės kelionės į svarbias Jūsų sielai vietas. Tai idealiausias metų laikas apsivalymui ir giliems apmąstymams, prastai karmai suvokti ir ją išlaisvinti.

Naktis iš spalio 31 d. į lapkričio 1 d.  – tai visų sąmonių pasaulių susilietimas su žemiškuoju. Žemės žmogui kiti pasauliai paprastai yra susiję su mirusiųjų pasauliu, todėl jis tuo metu prisimena savo mirusiuosius ir išreiškia jiems pagarbą. Tai harmonijos su kitais pasauliais sutvirtinimo laikas.

Žmogaus uždegta žvakė ne tada, kai jis nori sau pasišviesti, o tam, kad ką nors pagerbtų, reiškia savo širdies kibirkšties uždegimą, aukojant tą ugnį tam, kas pagerbiama, arba prisijungiant ja prie to, kas gerbiama, ugnies šaltinio. Pašvęstasis šitaip prisijungia prie Didžiosios Sąmonės Dvasios ugnies šaltinio. Vadinasi, tą naktį žmogaus uždegta ugnis susijungia su visų sąmonės pasaulių sąmonių ugnimis. Tai didingas laikas.

Todėl netinka tokiu laiku lėbauti arba kvailioti. Palikite tuos kvailiojimus jaunoms sieloms, kurios dar žaidžia savo vaikiškus žaidimus.  

Apmąstykite savo būtį, prisiminkite tuos, kurie išėjo į kitus pasaulius, pasimelskite už juos, uždekite jiems ugnį, kad Jūsų meilė juos šildytų ten, kur jie yra. Tai laikas, kai Jūs galite su jais susitikti per ženklus ar kitus žmones, o gal net tiesiogiai.

Astrėja „APIE MIRTĮ IR POMIRTINIUS KELIUS“